Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen GDPR i hela EU. Den nya förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur företag får behandla personuppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Ordning och redovisning i Stockholm AB, org.nr 556932-6449 med adress, Box 82, 134 22 Gustavsberg är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi värnar om din personliga information och personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen för att skydda alla personuppgifter så att de inte försvinner, stjäls, utsätts för obehörig åtkomst, ändras eller förstörs på ett otillåtet sätt.

Genom att ingå avtal med Ordning och Redovisning i Stockholm AB accepterar du villkoren i denna Integritetspolicy, och ger samtycke till behandlingen av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss genom avtalet, deklarationer, bank och/ eller Skatteverket. Det kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Informationen vi samlar in behandlar vi för att kunna utföra bokföring med tillhörande uppgifter, deklarationer eller annan rapportering till myndigheter så som Skatteverket, Bolagsverket och/ eller Tullverket.

Har bolaget fler anställda än ägaren så kommer namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer samlas in för att kunna skapa lön till personerna.

Vi använder programmen Fortnox, Hogia bokslut samt Hogia skatt. I dessa program sparas olika delar av personuppgifterna för att kunna skapa de tjänster Ni önskar.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; för att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen; eller för att skydda våra användare.

Dina uppgifter kan komma att användas för kommunikation, marknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål angående Tjänsten och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Vi inkluderar vid varje utskick en möjlighet för dig som kund att avregistrera dig från marknadsföring via e-post. Behöver du hjälp är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Databasen skyddas även genom viss kryptering.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du ingått avtal med oss har du genom det samtyckt till att vi sparar dina uppgifter. Detta görs tills avtalet sägs upp med oss. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Utlämning av information till tredje parter

För att kunna fullgöra våra åtagande kan vi komma att lämna ut den information vi samlat in, inklusive personuppgifter, till tredje parter. Det kan till exempel vara Skatteverket, Bolagsverket eller annan myndighet. De får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot oss och de får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter i andra fall än de som angivits ovan om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar. Vi kan därtill komma att överföra personuppgifter vi samlat in till tredje part vid omorganisation, fusion eller överlåtelse.

Samtycke till överföring av information till tredje land

För att uppfylla övriga ändamål angivna i denna Integritetspolicy kan vi komma att överföra och behandla dina personuppgifter i andra länder, inklusive i länder utanför EES-området. Genom att använda oss samtycker du uttryckligen till detta.

Ändringar i Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Vi kommer i sådant fall meddela dig om ändringarna. Du anses ha accepterat ändringarna om du därefter fortsätter att använda Tjänsten.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas. Beroende på vilka personuppgifter som raderas är det inte säkert att vi kan tillhandahålla vissa tjänster till användaren, t ex lönehantering.

Du har även rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter, och när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Vi vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen kontakta oss. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Vill du komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att mejla till: info@ordningochredovisning.se